Αντικείμενο

Έργο Αντικείμενο

Translations:

Parent Title: Έργο

Σήμερα υπάρχει διαθέσιμος στο Διαδίκτυο ένας μεγάλος όγκος ψηφιοποιημένων πολιτιστικών δεδομένων τα οποία όμως μένουν ανεκμετάλλευτα, διότι:

- είναι κατακερματισμένα σε διαφορετικά αποθετήρια/βάσεις δεδομένων, μη αναζητήσιμα ή προσβάσιμα

- μεγάλο ποσοστό του υλικού είναι χαμηλής ποιότητας και με ελλειπή περιγραφή (μη δομημένα/έλλειψη μεταδεδομένων)

- οι φορείς ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα αναπαράστασης

- δεν υπάρχουν εύχρηστα εργαλεία για τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη με ελκυστικό και πρωτότυπο τρόπο του ψηφιακού υλικού από φορείς στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού

- δεν υπάρχουν εφαρμογές/υπηρεσίες που θα προσελκύουν τον μέσο χρήστη να διαδράσει με το πλούσιο ψηφιακό πολιτιστικό υλικό και να το αξιοποιήσει δημιουργικά με τρόπο ευχάριστο και ευρηματικό (π.χ. για να φτιάξει μια δική του ψηφιακή έκθεση ή αφήγηση, για διδακτικούς σκοπούς κτλ).

Το έργο αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει τα παραπάνω ζητήματα συνδυάζοντας καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα στους τομείς της α) αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής, β) μαζικών δεδομένων και γ) της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Τα ερευνητικά αυτά αποτελέσματα, καθώς και υπάρχοντα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, θα αξιοποιηθούν οδηγώντας στη σχεδίαση και ανάπτυξη (prototype) ενός καινοτόμου λογισμικού, το οποίο υποστηρίζει την ανάκτηση, οργάνωση και δημιουργική επανάχρηση ψηφιακών πολιτιστικών δεδομένων, ανοίγοντας πολλές δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησής του στους κλάδους του πολιτισμού και του τουρισμού, δύο από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της Ελληνικής οικονομίας.