Ενότητες Εργασίας

Υλοποίηση Ενότητες Εργασίας

Translations:

Parent Title: Υλοποίηση

Το έργο οργανώνεται σε έξι αλληλένδετες Ενότητες Εργασίας (ΕΕ), κάθε Ενότητα Εργασίας περιλαμβάνει μια δέσμη παραδοτέων, ενώ οι τρεις συνεργαζόμενοι εταίροι έχουν υπό την ευθύνη τους από δύο ΕΕ ο καθένας, ανάλογα με την εξειδίκευση της ομάδας έργου του καθενός. Ειδικότερα:

Μελέτη Χρηστών, Ανάλυση Απαιτήσεων, Ανάπτυξη Σεναρίων

Αξιολόγηση υπάρχουσας πληροφορίας, Συλλογή νέου περιεχομένου

Διαθέσιμες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη τμημάτων συστήματος

Ολοκλήρωση Συστήματος

Ανάπτυξη συνολικής εφαρμογής – Προσωποποίηση και Αξιολόγηση

Τελική εγκατάσταση εφαρμογής στον χώρο του Μον Ρεπό – Αξιοποιήση των Αποτελεσμάτων